HOME   BLOG   ADMIN

인사말     |     갤러리     |     객실안내     |     주요특징      |     여행지     |     예약하기      |     교통안내     |     공지사항     |     고객후기

 
   공지사항
 
 
● 클럽프리모 공지사항 ●
 
  수영장 물놀이기구 운영기간
  작성자 : 클럽프리모
작성일 : 17-08-18 17:04     조회 : 423  


수영장 물놀이기구 운영기간 


9월 1일 ~ 9월 17일
금,토,일만 운영
(수상다람쥐통과 페달보트운영)

*수영장 운영일은 날씨에 따라 변동될 수 있습니다.


Screenshot 2017-08-18 at 17.04.15.png

Screenshot 2017-08-18 at 17.04.23.png


 
 
 

 

인증마크